Overeenkomst zelf enten varkenshouders

De ondergetekenden:

1. Naam: …………………………………………………….

Adres : ……………………………………………………

Woonplaats : ……………………………………………

Werkzaam vanuit DAP: …………………………………

Hierna te noemen de dierenarts,

en

2. Naam: …………………………………………………..
Adres: …………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………..

UBN nummer……………………………………………
Hierna te noemen de varkenshouder,

Locatieadres 1:
Straat: ……………………………………………….
Plaats: ………………………………………………
Aard van het bedrijf: gesloten / vermeerdering / vleesvarkens
Aantal varkens: zeugen: ………..
vleesvarkens: ………

Locatieadres 2:
Straat: ………………………………………..

Plaats: ………………………………………
Aard van het bedrijf: gesloten / vermeerdering / vleesvarkens
Aantal varkens: zeugen: ………..
vleesvarkens: ……….
(indien meer dan 2 locaties op één UBN deze specificeren op een aangehechte bijlage)

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Doelstelling overeenkomst

1. Partijen stellen zich ten doel op een economisch verantwoorde wijze te komen tot een verhoging van het diergezondheidsniveau door middel van een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen waarbinnen het toedienen van geregistreerde vaccins aan varkens tegen influenza, vlekziekte, porcine reproductive and respiratory syndrome, atrofische rhinitis, escherichia coli, clostridium perfringens, mycoplasma hyopneumoniae, actinobacillus pleuropneumoniae, parvovirus of rotavirus (hierna te noemen: vaccins) door de varkenshouder past.

2. Borging van betrouwbaarheid en inzicht in de samenwerking tussen varkenshouder en dierenarts doordat partijen gezamenlijk een systeem voor veterinaire kwaliteitsbewaking voor bovenbedoelde bedrijven opzetten onder de randvoorwaarden zoals beschreven in de navolgende artikelen.

Artikel 2: Openbaarmaking

Alle partijen worden gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Onverlet deze regelgeving wordt door de varkenshouder bij de AID Postbus 234 6460 AE Kerkrade schriftelijk kenbaar gemaakt met welke dierenarts een relatie bestaat als beschreven in deze overeenkomst.

Artikel 3: De samenwerking

1. De uitoefening van de diergeneeskunde bij de varkenshouder bij al diens gehouden varkens vindt uitsluitend plaats door de dierenarts die partij is bij de overeenkomst. De samenwerking is exclusief voor de veterinaire dienstverlening en receptplichtige diergeneesmiddelen inclusief vaccins voor de duur van de geldigheid van de overeenkomst en voor in de overeenkomst benoemde diersoort: varkens

2. De varkenshouder dient zich te beperken tot één overeenkomst per UBN.

3. De dierenarts krijgt toestemming van de varkenshouder om minstens één maal per 4 weken alle stallen en afdelingen op het bedrijf waarin varkens gehouden worden te bezoeken.

4. De dierenarts krijgt van de varkenshouder inzage in het logboek waarin ontvangst en toepassing van diergeneesmiddelen en vaccins vastgelegd worden.

5. Zowel dierenarts als varkenshouder zijn verplicht om zich ten minste eenmaal per jaar te laten controleren op het nakomen van alle in deze overeenkomst gestelde voorwaarden door een instelling die:
- voldoet aan NEN-EN 45004;
- door de Stichting Raad voor Accreditatie te Utrecht is geaccrediteerd voor het uitvoeren van
inspecties op varkenshouderijen;
- onverwijld de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij op de hoogte brengt van een geconstateerde overtreding van die voorwaarden door
de dierenarts of de houder.

6. De overeenkomst is onmiddellijk ontbonden ingeval niet wordt voldaan aan de controleverplichting, bedoeld onder


Artikel 4: De Dierenarts

1 schrijft vaccins en antimicrobiële diergeneesmiddelen voor een periode van ten hoogste vier weken voor;

2. bezoekt ten minste eenmaal per vier weken alle stallen en afdelingen waar door de houder varkens worden gehouden, waarbij in elk geval het volgende wordt onderzocht:

-de noodzaak tot het toepassen van de vaccins en antimicrobiële diergeneesmiddelen;

-de nakoming van de logboekverplichting door de varkenshouder;

3. maakt een verslag van elk bezoek als bedoeld in onderdeel 2 en bewaart dat verslag tot ten minste één jaar na de datum van het bezoek;

4. schoolt de kennis, benodigd voor de uitvoering van de in dit punt genoemde taken, ten minste eenmaal per twee jaar bij.

Artikel 5: De Varkenshouder


1. heeft zich voorafgaand aan de eerste enting laten scholen in het verantwoord toepassen van de entstoffen bij varkens en in het omgaan met eventuele complicaties bij varkens na toepassing van entstoffen

2. bewaart de entstof en dient deze bij varkens toe overeenkomstig de aanwijzingen van de dierenarts;

3. beschikt uitsluitend over entstoffen en antimicrobiële diergeneesmiddelen die zijn afgeleverd door de dierenarts of door een apotheker op recept van de dierenarts;

4. beschikt uitsluitend over entstoffen en antimicrobiële diergeneesmiddelen gedurende de periode, bedoeld in artikel 4, onderdeel 1.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst

Indien een partij een verplichting uit de onderhavige overeenkomst niet is nagekomen, kan de wederpartij de overeenkomst binnen een maand eenzijdig schriftelijk opzeggen.

Artikel 8 : Duur en wijziging van de overeenkomst.

1. De overeenkomst is 1 jaar geldig, met als ingangsdatum de dag van ondertekening door beide partijen

2. Voor de vervaldatum van de overeenkomst vindt evaluatie plaats tussen beide partijen, waarna deze partijen kunnen besluiten tot verlenging van de overeenkomst met 1 jaar.

3. Partijen kunnen deze overeenkomst uitsluitend schriftelijk ontbinden.

4. Partijen stellen onverwijld de AID Postbus 234 te 6460 AE Kerkrade in kennis van de ontbinding van deze overeenkomst.

Datum ondertekening: .........................

De varkenshouder: ............................................ De dierenarts: ....................................................